top of page
School Children

Canolfan Drochi'r Gymraeg Torfaen

Torfaen's Welsh Language Immersion Centre

Dyfodol Disglair Dwyieithog
A Bright, Bilingual Future

Amdanon Ni | About Us

Rydym yn uned darpariaeth drochi hwyr yn helpu dysgwyr sy’n dechrau addysg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddarach (o 7-11 oed) a disgyblion nad oedd y Gymraeg efallai’n rhan o’u trefn feunyddiol, i ennill y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i barhau â’u dysgu trwy Cymraeg. Yn gyffredinol, bydd plant yn ymuno â’r uned am gyfnod dysgu dwys o tua 12 wythnos cyn mynd trwy gyfnod o integreiddio a phontio i leoliadau prif ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen. Mae ein enw, 'Carreg Lam', yn meddwl 'stepping stone' yn Saesneg oherwydd rydym yn bont i ddyfodol dwyieithog ar gyfer pob disgybl. 

We are a late immersion provision unit set up to help learners entering Welsh-medium education at a later stage (between 7-11) and pupils for whom Welsh may not have been part of their daily routine, to gain the skills and confidence needed to continue their learning through Welsh. Children generally will join the unit for an intense learning period of approximately 12 weeks before then undergoing a period of transitioned integration into Welsh-language main stream settings within Torfaen. Our name, 'Carreg Lam', means stepping stone because we are a bridge into a new bilingual future for every pupil.

Kids at school

Prospectws 
Prospectus

Mae ein prospectws yn cynnwys llawer o wybodaeth defnyddiol i esbonio am ein canolfan drochi.

Our prospectus contains lots of useful information to explain all about our immersion centre.

Tysteb 1 | Testimonial 1

"Carreg Lam has been amazing for my girl. She has progressed beyond measure thanks to the amazing learning opportunities and the dedication and hard work of the staff."

Tysteb 2 | Testimonial 2

"Carreg Lam has given my boy the confidence he needs when speaking the Welsh Language. I have seen such a huge change in him and that's thanks to the amazing staff."

Tysteb 3 | Testimonial 3

"My child has enjoyed this learning experience. He now loves speaking and expressing everything he has learnt."
Hazy Background (2).jpg

Yr Wythnos Dan Ffocws
The Week in Focus

Pob wythnos rydym yn cyhoeddi blog sy'n dangos yr holl hwyl a sbri rydyn ni wedi bod yn cael yng Ngharreg Lam. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth allweddol i chi ar gyfer teuluoedd ddeall beth sydd ar y gorwel!

Every week we publish a blog that shows all the fun we've been having at Carreg Lam. It also contains important information for families to see what is coming up!

Boys at School

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg Torfaen
Torfaen Welsh Medium Schools

bottom of page