top of page

Ein Hamcanion a Gweledigaeth
Our Aims and Vision

Art Class

Addysgu a Dysgu

Teaching and Learning

 • Canolfan addysg drochi arloesol, sydd yn seiliedig ar arbenigedd ac yn cyfoethogi’r profiad addysgu a dysgu yn ogystal ag annog rhagoriaeth yn y maes.

 • Deilliannau rhagorol ar gyfer yr holl ddysgwyr yn gosod sylfaen gadarn yn y Gymraeg gan ddatblygu diddordeb gydol oes yn ieithoedd Cymru ac ieithoedd y byd, a thrwy hynny eu gwneud yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu yng nghyfundrefn addysg Gymraeg yn Nhorfaen a thrwy gydol eu hoes.

 • Cyfundrefn a chanolfan addysg drochi gyfoes sydd yn dathlu hunaniaeth, ymwybyddiaeth o iaith a threftadaeth, gan ddatblygu dysgwyr i fod yn dinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd.

 • An innovative immersion education centre, which is based on expertise and enriches the teaching and learning experience as well as encouraging excellence in the field.

 • Excellent outcomes for all learners which lay a solid foundation in the Welsh language developing a lifelong interest in the languages of Wales and the languages of the world, thereby making them ambitious, capable learners, who are ready to learn in the Welsh education system in Torfaen and throughout their lives.

 • A contemporary immersion education system and centre that celebrates identity, awareness of language and heritage, developing learners who are ethical, informed citizens ready to be citizens of Wales and the world.

Boys at School

Amgylchedd Dysgu

Learning Environment

 • Amgylchedd dysgu gynhwysol sydd yn ymateb i anghenion amrywiol gan gynnwys dysgwyr bregus a dysgwyr gydag anghenion ychwanegol.

 • Amgylchedd Dysgu sydd yn manteisio ar y dechnoleg fwyaf cyfoes i roi profiadau a sgiliau amrywiol i ddysgwyr wrth gaffael iaith.

 • An inclusive learning environment that responds to varying needs including those of vulnerable learners and learners with additional needs.

 • A learning environment that takes advantage of the most up-to-date technology giving learners a range of experiences and skills when acquiring a language.

Girlfriends

Y Cwricwlwm

The Curriculum

 • Cyfundrefn addysg drochi gadarn sy’n gallu addasu i gwrdd ag unrhyw newidiadau perthnasol ym myd addysg.

 • Darpariaeth addysg drochi gyfoes sydd yn addas i bwrpas sy’n adlewyrchu gofynion y dysgwyr a’r cwricwlwm.

 • Canolfan addysg drochi sy’n gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion i gefnogi a darparu’r cwricwlwm.

 • A robust and durable immersion education system that can adapt to meet any relevant changes in the world of education.

 • The provision of up-to-date immersion education that is fit for purpose and reflects the requirements of the learners and the curriculum.

 • An immersion education centre that works in partnership with schools to support and deliver the curriculum.

Painted Hands

Cefnogaeth i Ddysgwyr

Support for Learners

 • Canolfan addysg drochi sy’n cynnig darpariaeth fugeiliol ragorol gan roi anghenion y dysgwr yn ganolog.

 • Cyfundrefn addysg drochi sy’n sicrhau mynediad at gymorth a chefnogaeth o ansawdd uchel sydd wedi ei gynllunio o amgylch y dysgwr.

 • Cyfundrefn addysg drochi sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda’r ysgolion i sicrhau cymorth a chefnogaeth priodol i’r dysgwr a’u teuluoedd.

 • An immersion education centre that offers excellent pastoral provision putting the learner's needs at the centre.

 • An immersion education system that ensures access to high quality help and support that is designed around the learner.

 • An immersion education system that works in partnership with the schools to ensure appropriate help and support for the learner and their families. 

bottom of page