top of page

Tracio Cynnydd
Tracking Progress

Online Education

Ein Hasesiadau
Our Assessments

Bob wythnos, rydym yn asesu cynnydd plant yn erbyn geirfa allweddol mewn 6 chategori gwahanol. Er enghraifft, yn Uned 3: Y Caffi, rydym yn asesu’r setiau canlynol o eirfa i dracio caffael iaith:

1. Geirfa'r Caffi

2. Geirfa Ffrwythau, Llysiau a Bwyd Cyffredinol

3. Geirfa Coginio

4. Geirfa Wynebau

5. Geirfa Mathemategol ac Arian

6. Geirfa Maint

Each week, we assess the progress of children against key vocabulary in 6 different categories. For instance, in Unit 3: The Café, we assess the following sets of vocabulary to track language acquisition:

1. Vocabulary of the Café

2. General Fruit, Vegetable and Food Vocabulary

3. Cooking Vocabulary

4. Vocabulary of the Face

5. Mathematical Vocabulary and Money

6. Size Vocabulary

Writing with Pen

Termau Asesu
Assessment Terms

Pan fyddwn yn asesu pob set o eirfa, rydym yn defnyddio pedwar term i’n helpu ni i ddeall sgiliau iaith plentyn eich plentyn. Rydym yn parhau i gefnogi eich plentyn gyda phob set o batrymau iaith a geirfa nes iddynt gyrraedd ‘gwreiddio’. Isod esboniwn yr hyn a olygwn wrth bob term.

When we assess each set of vocabulary, we use four terms to help us understand your child’s language skills. We continue supporting your child with each set of language patterns and vocabulary until they reach ‘embedded’. Below we explain what we mean by each term.

bottom of page